Op vrijdag 2 juni zijn onze loketten gesloten

Glossar

B | C | D | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | U | W | Z

B

BVT

(voorheen WIGW) Begunstigde van een verhoogde tegemoetkoming

C

Chronisch zieken

Langdurig zieken die op grond van bepaalde criteria bijzondere voorwaarden kunnen genieten inzake geneeskundige verzorging

Conventietarief

Ereloon dat wordt toegepast door de geconventioneerde zorgverlener. Sommige zorgverleners zijn niet geconventioneerd of slechts gedeeltelijk. Zij kunnen meer vragen dan het conventietarief

D

Derdebetalersysteem

Betaalwijze waarbij de zorgverstrekker, dienst of instelling rechtstreeks tussenkomst krijgt van de mutualiteit

F

Farmaceutische specialiteiten

Industrieel bereide geneesmiddelen

G

Geconventioneerde artsen

Artsen die een akkoord hebben gesloten met de ziekenfondsen over vaste prijzen van geneeskundige prestaties; deze artsen moeten zich houden aan deze prijzen

Generisch geneesmiddel

Een geneesmiddel dat dezelfde therapeutische waarde heeft als een farmaceutische specialiteit ("merkgeneesmiddel"), maar goedkoper is; het wordt in de handel gebracht als het patent van het originele geneesmiddel verstreken is

Gerechtigde

(=titularis) Persoon die door zijn sociaal statuut (werknemer, werkloze,...) recht heeft op geneeskundige verzorging en uitkeringen voor zichzelf en recht op geneeskundige verzorging voor personen te zijnen laste (PTL)

Getuigschrift voor verstrekte hulp

Briefje dat de zorgverlener (bijv. arts, kinesist, tandarts, …) aan de patiënt geeft en waarop de geleverde prestaties vermeld staan; hiermee kan de patiënt bij zijn verzekeringsinstelling een bepaald bedrag terugbetaald krijgen

Gewaarborgd loon

Loon dat de werkgever uitbetaalt aan een zieke werknemer tijdens de eerste periode van de ziekte; deze periode is verschillend voor arbeiders, bedienden, ambtenaren en onderwijzend personeel

Gewestelijke dienst

De Hulpkas heeft 10 gewestelijke diensten (in Antwerpen, Brussel, Brugge, Gent, Bergen, Luik, Hasselt, Luxemburg, Namen en Eupen)

H

Honorarium

Ereloon

HZIV

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

I

Invaliditeit

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid (zie ook "primaire arbeidsongeschiktheid")

K

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Deze openbare instelling organiseert de elektronische overdracht van informatie tussen de verschillende instellingen van de sociale zekerheid

M

Magistrale bereidingen

Geneesmiddelen die door de apotheker zelf zijn gemaakt

Mutatie

Veranderen van verzekeringsinstelling (ziekenfonds); wie tenminste een jaar lid is van een ziekenfonds (of de hulpkas) kan een mutatie aanvragen; mutaties gebeuren op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober; om praktische redenen moeten ze een maand voordien worden aangevraagd

Mutualiteit

Zie "ziekenfonds"

N

Nomenclatuur

Lijst van alle geneeskundige prestaties die in aanmerking komen voor terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering, met regels i.v.m. terugbetaling

O

OCMW

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

P

Persoon ten laste (PTL)

Persoon die geen eigen lidboekje heeft van een verzekeringsinstelling, maar ingeschreven is in het lidboekje van een "gerechtigde" (zie uitleg) (bijv. kind, ouder, echtgenoot); via deze gerechtigde kan de persoon ten laste genieten van de verplichte ziekteverzekering

Primaire arbeidsongeschiktheid

Het eerste jaar waarin iemand ziek is en een uitkering ontvangt van zijn ziekenfonds

R

Rechthebbende

Iedereen die recht heeft op terugbetaling van geneeskundige verzorging; iedereen die wettelijk verzekerd is (zowel personen ten laste als gerechtigden)

Remgeld

Deel van het conventietarief dat niet terugbetaald wordt en dat u dus zelf moet betalen. Indien de zorgverlener minder aanrekent dan het conventietarief, wordt alleen het werkelijk betaalde remgeld in aanmerking genomen voor de franchise

RIZIV

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

S

SIS-kaart

Sociaal Informatie Systeem; op de SIS-kaart staan alle persoonlijke gegevens m.b.t. de sociale zekerheid

Supplement

Deel van het ereloon dat het conventietarief te boven gaat en dat steeds te uwen laste blijft

U

Uitkering

Vervangingsinkomen dat aan de zieke werknemer of de vrouw in bevallingsverlof wordt uitbetaald; overlijdensuitkering

W

WIGW

(Momenteel BVT: begunstigde van een verhoogde tegemoetkoming) Weduwen en weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen; (onder meer) WIGW´s hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming

Z

Ziekenfonds

Zoals bepaald in de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen, bevordert een ziekenfonds het welzijn van zijn leden door o.a. te zorgen voor terugbetaling i.v.m. geneeskundige verzorging en toekenning van uitkeringen i.v.m. loonverlies door invaliditeit, ziekte en moederschap.

Er zijn in België 5 ziekenfondsen:

  • Landsbond der christelijke mutualiteiten
  • Landsbond van de neutrale ziekenfondsen
  • Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten
  • Landsbond van liberale mutualiteiten
  • Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen

Er zijn nog twee overheidsinstellingen die dezelfde functies vervullen als de ziekenfondsen: de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS.

Zorgverlener

Term die alle professionelen of instellingen omvat die geneeskundige verzorging verlenen (bijv. huisartsen, specialisten, tandartsen, kinesisten, ziekenhuizen, rusthuizen…)